Deze website is momenteel in bewerking.

Disclaimer

Buurtruimte071 brengt vraag en aanbod van huisvesting voor sociale, culturele, maatschappelijke en sportieve activiteiten samen met een focus op inhoudelijke samenwerking. Doel is tegemoet te komen aan de vraag naar ruimte in de stad en tegelijkertijd beschikbare locaties beter te benutten. In dit verband aanvaardt Buurtruimte071 en dus de gemeente Leiden, geen aansprakelijkheid jegens klanten en\of exploitanten voor aanspraken die verband houden met de rechtsverhouding die de klant en de exploitant onderling voor het gebruik van de locatie, met elkaar aangaan. De aanbieders van ruimten zijn zelf verantwoordelijk dat de getoonde gegevens en activiteiten die worden genoemd juist zijn. Tevens dient een aanbieder van een ruimte zelf na te gaan of de voorgestelde activiteiten op grond van het vigerende bestemmingsplan zijn toegestaan.  

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht

De Gemeente Leiden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze website (www.buurtruimte071.nl) of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De website www.buurtruimte071.nl bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van de Gemeente Leiden liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd. De Gemeente Leiden is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen en geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de internetverbindingen valt onder het risico van de exploitant van de internetverbinding. De Gemeente Leiden aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de internetleverancier. De Gemeente Leiden geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de website www.buurtruimte071.nl. Tevens is de Gemeente Leiden niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de website of de server die de informatie toegankelijk maakt.

Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is de Gemeente Leiden in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van de website www.buurtruimte071.nl of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.